Ёс суртахууны завхрал болон түүний эцсийн үр дагавар

Бүгд нүгэл үйлдсэн тул Бурханы алдар сууд хүрдэггүй авч Христ Есүсийн золилтоор дамжин Бурханы нигүүлслээр үнэгүй зөвтгөгджээ.Ром 6:23-24