Өдөр тутам өргөх залбирал

“Биднийг уруу татлагад бүү автуулаач, ёрын муугаас гэтэлгээч. [Хаанчлал, хүч чадал, алдар суу мөнхөд Таных. Амен]” Матай 6:13