Залбирч гуйвал зохих зургаан зүйл

“Бидний өдөр тутмын хүнсийг өнөөдөр бидэнд хайрлаач.” Матай 6:10