Бурханд залбирах нь

“Тиймд ийнхүү залбир. ‘Тэнгэр дэх, бидний Аав аа. Таны алдар ариунаар дуурстугай.’” Матай 6:9