Бид хэрхэн залбирах вэ?

Тиймд ийнхүү залбир. ‘Тэнгэр дэх, бидний Аав аа…’ “ Матай 6:9