Би мөнгөө хаана хадгалах ёстой вэ?

“Хүн бүр дурамжханаар бус, албадлагаар бус зүрхэндээ байгаачлан өгөгтүн. Учир нь уриалгахнаар өгөгчийг Бурхан хайрладаг.” 2 Коринт 9:7