Илчлэл 16:8-16

Өнгөрсөн хичээлээр бид Илчлэл номын 16-р бүлгийн эхний хэсгийг буюу Есүс Христийн тушаалаар 7 тэнгэрэлч Бурханы уурхилэнгийн 7 аягыг дэлхий дээр нэг нэгээр нь асгаж эхэлж байгаа тухай үзсэн шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр хамтдаа тэнгэрэлч нар Бурханы уур хилэнгийн 4, 5, 6 дахь аягатайг хэрхэн асгаж, тэр үед дэлхий дээр юу болж өрнөж байгаа тухай хамтдаа үзэцгээе.