Бид яагаад өгөх ёстой вэ?

Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн...” Иохан 3:16