Бусдад хөрөнгө оруулахуй

“Тэгэхэд Хаан тэдэнд ‘Үнэнээр Би та нарт хэлье. Та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийн үйлдсэн бол Надад хийсэн хэрэг’ гэж хэлнэ.” Матай 25:40