Гэмт хүн төрөлхтөнг тэр чигээр нь орхивол эцэстээ яах вэ?

Гэмт хүн төрөлхтөнг тэр чигээр нь орхивол эцэстээ яах вэ?

Бурханы шийтгэлийг авах болно. Бурханы шийтгэл нь энэ дэлхийд Бурханы хүүхэд болсноор ивээлийг авч чадахгүй, бүрэн хангалуун амьдралаар амьдарч чадахгүйгээр барахгүй үхсэний дараа мөнхийн галтай тамд шидэгдэн сүнс нь эцэс төгсгөлгүйгээр зовох болно. 

Унших эшлэл: Илчлэлт 20:10