Бурхан хүнийг бузар муугаар бүтээсэн үү?

Бурхан хүнийг бузар муугаар бүтээсэн үү?

Үгүй. Хүн төрөлхтөн Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн. Түүгээр ч барахгүй Бурхантай болон Түүний бүтээсэн байгаль дэлхийтэй нөхөрлөж болохоор сайн сайхнаар бүтээгдсэн. 

Унших эшлэл: Эхлэл 1:27