Адамаас хойш гэмийн дунд төрсөн хүмүүст гэмийн ямар төлөөс өгөгдсөн бэ?

Адамаас хойш гэмийн дунд төрсөн хүмүүст гэмийн ямар төлөөс өгөгдсөн бэ?

Библид “Гэмийн төлөөс бол үхэл” хэмээн хэлсэн бий. Тиймээс гэмийн дунд төрсөн бүх хүмүүс үхэх болно. 

Унших эшлэл: Ром 6:23