Өөрөө үйлддэг гэм гэж юу вэ?

Өөрөө үйлддэг гэм гэж юу вэ?

Төрөлхийн гэмээсээ болоод бий болсон хувиа хичээсэн хүн өөрийгөө хайрлан мөн дэлхийг хайрласнаар өдөр бүр хийж буй бүх төрлийн гэм нүглийг хэлж байна. Энэ гэмд хувь хүн, нийгэм, улт төр, эдийн засаг, соёл гэх мэт гэмүүд орно. 

 Унших эшлэл: Иаков 1:14-15, Иаков 3:14-16, Иаков 4:1