Адам ямар гэм хийсэн болон хүн төрөлхтөн бидэнд ямар холбоотой бэ?

Адам ямар гэм хийсэн болон хүн төрөлхтөн бидэнд ямар холбоотой бэ?

Бид үүнийг анхны үндсэн гэм гэдэг. Тиймээс хүн бүр энэ гэмийг аван төрөлхийн гэмтэй төрдөг болсон. Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтөн нь төрөлхийн гэмтэй гэдгийг хэлж байгаа юм. Энэ нь Бурхан чухал биш хүн өөрөө чухал бөгөөд бусдыг биш хувиа хичээсэн байдаг гэсэн үг юм. 

 Унших эшлэл: Дуулал 51:5, Ром 5:12-18, 1 Коринт 15:21-22