Бүх хүн төрөлхтний өвөг дээдэс болсон анхны хүн Адам яагаад Бурханы өмнө гэм хийсэн бэ?

Бүх хүн төрөлхтний өвөг дээдэс болсон анхны хүн Адам яагаад Бурханы өмнө гэм хийсэн бэ?

Өөрөө Бурхантай адил дээдийн дээдийг авах гэж бардам зангаар өөртөө өгөгдсөн бодол санаа болон чөлөөт үзлээ буруу ашигласан учраас тэр юм. Энэ бол Бурханы өмнө хийсэн хүн төрөлхтний анхны гэм бөгөөд итгэлгүй байдал ба дуулгаваргүй байдлаас болжээ. 

 Унших эшлэл: Эхлэл 3:2-6