Гэм гэж юу вэ?

Гэм гэж юу вэ?

Гэм гэдэг нь Бурханы хуульд (үг)-д дуулгавартай байгаагүй, Бурханаас холдон өөрийн дураар амьдарч буйг хэлнэ.

Унших эшлэл: 1 Иохан 3:4, 1 Иохан 5:17, Ром 14:23, Иохан 16:9, Иаков 4:17