Энэ дэлхийд гэмгүй хүн байдаг уу?

Энэ дэлхийд гэмгүй хүн байдаг уу?

Үгүй. Библид зөвт хүн нэг ч алга гэж хэлдэг. 

Унших эшлэл Ром 3:11, Ром 3:23