Хүний нэгдүгээрх зорилго юунд оршин байдаг вэ?

Хүний нэгдүгээрх зорилго юунд оршин байдаг вэ?

Хүний туйлын зорилго нь Бурханыг алдаршуулан, Бурханыг баярлуулах явдал юм. 

Унших эшлэл 1 Коринт 10:31, Ром 11:36, Дуулал 73:24-26, Иохан 17:22