Хүний үүсэл гарал нь юу вэ?

Хүний үүсэл гарал нь юу вэ?

Бурхан өөрийн төгс төгөлдөр төлөвлөгөөнийхөө дагуу хүнийг бүтээсэн. Санамсаргүйгээр юм уу эсвэл сармагчнаас үүссэн юм биш.

Унших эшлэл Эхлэл 1:26-27