Христитгэл болон бусад шашны ялгаатай тал нь юу вэ?

Христитгэл болон бусад шашны ялгаатай тал нь юу вэ?

Христэд итгэх итгэл нь Бурханы Хүү Есүс Христийг өөрсдийн гэмийн Аврагч Эзэн гэж итгэдэг бол бусад шашин нь тэр шашныг үүсгэн байгуулагч хүнийг Ариун хүн болгон бишрэн шүтдэг. Чухал зүйл нь Бурхан хүн төрөлхтний авралын бүх ажлыг гүйцэтгэн хийж өгснөөр хүн төрөлхтөн зөвхөн Түүнд итгэж хүлээн авснаар аврагддаг бол бусад шашин нь өөрсдийн хүч болон хичээл зүтгэлээр авралд хүрнэ гэж итгэдэг. 

Унших эшлэл Ефес 2:8-9