Христчин хүн үхвэл яах вэ?

Христчин хүн үхвэл яах вэ?

Христчин хүн үхэх үед түүний сүнс бүрэн төгс ариун болж тэр даруй алдрын дунд орж, түүний бие нь урьдын адил Христтэй нэгдэн, дахин амилах хүртэл булшинд амрах болно. Түүний махан бие эцсийн өдөр шинэчлэгдсэн биеэр дахин амьдарна гэдэгт итгэж байна. 

Унших эшлэл 2 Коринт 5:1, Үйлс 3:21, 1 Коринт 15:51-52, 1 Коринт 15:42-44