Үхсэний дараа ямар ертөнц байдаг вэ?

Үхсэний дараа ямар ертөнц байдаг вэ?

Хүний үхлээр амьдрал эцэс болдог юм биш үхсэний дараа ч мөнхийн улс болон мөнхийн там байдаг юм. Мөнхийн улс руу Есүст итгэдэг хүн явж, мөнхийн галтай там  руу Есүст итгээгүй хүн үл итгэгчид явдаг. 

Унших эшлэл Дуулал 9:17, Лук 16:23, Матай 25:46