Библи сурах аргад ямар зүйлүүд байдаг вэ?

Библи сурах аргад ямар зүйлүүд байдаг вэ?

Унших, сонсох, сурах, цээжлэх, тунгаан бодох гэх мэт байна. 

Унших эшлэл 1Тимот 4:13, Илчлэлт 1:3, Дуулал 1:2