Аравны нэгийн өргөлийг яагаад өргөх ёстой вэ?

Аравны нэгийн өргөлийг яагаад өргөх ёстой вэ?

“Миний өргөөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л аравны нэгээ агуулахад авчир. Би та нарын төлөө тэнгэрийн цонхыг нээж, та нарын төлөө ивээлийг хавьтал асгах эсэхийн талаар Намайг одоо үүгээр шалга” хэмээн хэлсний дагуу орлогынхоо аравны нэгийг Бурханд талархсан сэтгэлээр өргөнө. Аравны нэгийн өргөл нь итгэгчийн чухал үүрэг бөгөөд итгэлийн амьдралын илэрхийлэл болдог. 

Унших эшлэл Левит 27:30, Малахи 3:10