Өргөлийн амьдралын илэрхийлэл нь юу вэ?

Өргөлийн амьдралын илэрхийлэл нь юу вэ?

Эзэний өдрийн өргөл, аравны нэгийн өргөл, талархлын гэсэн утгаа дагаад олон янзаар өргөдөг. 

Унших эшлэл Малахи 3:8-10