Өргөл гэж юу вэ?

Өргөл гэж юу вэ?

Өргөл гэдэг нь бидэнд байгаа бүх зүйлс, амь нас Бурханаас ирсэн юмаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы өгсөн ивээл хайранд талархах сэтгэлээр өргөдөг зүйлс юм. Бурханыг бүх зүйлсийн Эзэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, талархан, баяртай сэтгэлээр чин зүрхээрээ өргөх хэрэгтэй.

Унших эшлэл 2 Коринт 9:13, Матай 22:21, Дэд хууль 16:17, Матай 6:20