Эзэний өдрийг хэрхэн сахих вэ?

Эзэний өдрийг хэрхэн сахих вэ?

Эзэний өдрийг ариунаар сахиж, дэлхийн олон ажил, наргиан цэнгээнийг орхиж, албан ёсоор мөргөлийг өргөн, өргөл, үйлчлэл, итгэгчдийн нөхөрлөл, библийн хичээл, итгэгчдийн гэрт очих, өвчтөнийг асрах, авралын зар тараах гэх мэт хүндэтгэлийн амьдралаар өнгөрүүлэн сахих ёстой.

Унших эшлэл Гэтлэл 20:11, Исаиа 58:13, Матай 12:10-12