Эзэний өдөр гэж ямар өдөр вэ?

Эзэний өдөр гэж ямар өдөр вэ?

Бурхан долоо хоногийн дундаас нэгэн өдрийг ариун өдөр болгосон. Бурхан зургаан өдрийн турш дэлхийг бүтээж долоо дахь өдөр амарснаар Ариун амралтын өдрийг тогтоожээ. Бид амралтын Ариун өдрийг сахиснаар ивээлтэй болжээ. Бурхан долоо хоног бүрийг долоо дахь өдрийг ариун Амралтын өдөр болгон тогтоосон. Түүнээс хойш амралтын өдрийн дараа эхний өдөр Есүс дахин амилснаар Их Эзэний амилалыг дурсан санаж долоо хоног бүрийн эхний өдрийг Эзэний өдөр болгон сахих болсон. 

Унших эшлэл Эхлэл 2:2, Гэтлэл 20:8, Үйлс 20:7