Есүс бидэнд гуйлтын ямар үлгэр жишээг үзүүлсэн бэ?

Есүс бидэнд гуйлтын ямар үлгэр жишээг үзүүлсэн бэ?

“Их Эзэний заасан гуйлт” юм. Энэ гуйлт нь Есүс өөрөө дагалдагчдадаа заасан бөгөөд бидний гуйлтад чухал заавар болж өгдөг.

Унших эшлэл Матай 6:9-13