Яагаад бид гуйдаг вэ?

Яагаад бид гуйдаг вэ?

Бүх зүйлд Бурхан туслахгүй бол хүн төрөлхтөн хийж чадахгүй учраас гуйдаг. Өөрийнхөө, гэр бүлийнхээ, дэлхийн болон бусдын төлөө бүгд Бурханы улсыг байгуулж, Түүний хүслийг биелүүлэхийн төлөө гуйх хэрэгтэй. 

Унших эшлэл Иаков 4:2-3, Матай 6:10