Гуйлт гэж юу вэ?

Гуйлт гэж юу вэ?

Гуйлт гэдэг нь Есүсийн нэрээр бид өөрсдийн хүсэлтийг Бурханд өргөн, Бурхантай сүнслэгээр харилцах ярилцахыг хэлж байгаа юм. Энэ нь би өөрийн хүслийг хаяж, Бурханы хүслийг олж дуулгавартайгаар дагана гэсэн үг

Унших эшлэл Иохан 14:13-14, Марк 14:36