Ариун зоогт яаж зохистойгоор оролцох ёстой вэ?

Ариун зоогт яаж зохистойгоор оролцох ёстой вэ?

Усан баталгаа авсан итгэгчид Эзэний биеийг ялгаж чадахаар итгэлтэй болж, гэмээ гэмшсэнээрээ бие болон сэтгэлээ ажиглан харж, хүндэтгэлтэйгээр амьдаръя гэсэн шинэ сэтгэлээр оролцох ёстой. Хэрвээ ийм сэтгэлийг агуулалгүйгээр ариун зоогт оролцох ёстой бол гэмийг идэж уусан хэрэг болох болно. 

Унших эшлэл 1 Коринт 11:27-29, Иохан 6:55-56