Ариун зоог гэж юу вэ?

Ариун зоог гэж юу вэ?

Есүс баригдах шөнөдөө талх болон дарсыг аван дагалдагчдадаа хуваан өгч ирээдүйд энэ дэлхийн төлөө үхэхийн илэрхийлэл болгон өөрийн биеэ (талхаар бэлэгдэн) болон цусыг (дарсаар бэлэгдэн) дурсан үйлдээрэй гэснээс эхэлжээ. Энэ нь миний төлөө үхсэн Есүс Христтэй нэгэн бие болж, бүгд Христийн дотор нэг болсныг бататгаж буй ёслол юм. 

Унших эшлэл 1 Коринт 11:23-26, 1 Коринт 10:16-17