Усан баталгаа гэж юу вэ?

Усан баталгаа гэж юу вэ?

Гэм угаагдсаны тэмдэг болон хуучин хүнээ үхүүлж, Бурханы хүү болсон гэдгийн баталгаа. Мөн бие болон цуглааны нэгэн гишүүн болж буй ёслол юм. 

Унших эшлэл 1 Коринт 12:13, Ром 4:11, Марк 1:4