Хүмүүс ямар сэтгэлээр мөргөл хүндэтгэлийг өргөх ёстой вэ?

Хүмүүс ямар сэтгэлээр мөргөл хүндэтгэлийг өргөх ёстой вэ?

Библид “Үнэн ба сүнсээр мөргөл өргөх” гэж заасан байдаг. 

Унших эшлэл Иохан 4:24