Мөргөл хүндэтгэл гэж юу вэ?

Мөргөл хүндэтгэл гэж юу вэ?

Бурханыг магтан Түүнийг хүндэтгэж дээдлэхийг хэлнэ. 

Унших эшлэл Дуулал 145:1