Цуглааны явуулдаг чухал ажлууд юу вэ?

Цуглааны явуулдаг чухал ажлууд юу вэ?

Мөргөл, боловсрол, авралын зар, нөхөрлөл, үйлчлэл юм. 

Унших эшлэл Ром 12:1-2, Матай 28:18-20, Үйлс 2:44-47, Үйлс 1:8, Ром 1:14, Филиппой 3:3, 1Петр 4:11, Матай 20:28