Цуглаанд үйлчилдэг олон хүмүүс байдаг. Ямар үйлчлэлүүд байдаг вэ?

Цуглаанд үйлчилдэг олон хүмүүс байдаг. Ямар үйлчлэлүүд байдаг вэ?

Номлол хийж, Библийг заан, Ариун ёслолуудыг хөтлөн явуулдаг Пастор, цуглаанд үйлчилж удирдан асрамжилдаг ахлагч, цуглааны олон янзын ажилд үйлчилдэг туслагч нар гэх мэт үйлчлэлийн хүмүүс байдаг. Мөн мөргөл хүндэтгэлийн цагт магтаалыг хариуцдаг магтан дууны баг болон хүүхдүүдэд библийг заадаг багш нар байна. 

Унших эшлэл 1Коринт 12:5-10