Цуглаан гэж юу вэ?

Цуглаан гэж юу вэ?

Энэ дэлхийд Бурханаас дуудлага аван Есүс Христийг Аврагч Эзэнээ болгон итгэсэн хүмүүсийн цугладаг газрыг цуглаан гэдэг юм. Христ Тэргүүн нь болж итгэгчид Есүсийн эрхтнүүд болдог. Тиймээс бидний бие болсон цуглаан юм.

Унших эшлэл 1Коринт 12:27, Ефес 1:23, Ром 12:4-5