Шилжилт хөдөлгөөн тохиох үед

 “Бүх зүрхээрээ Эзэнд итгэ. Өөрийн ойлголтод бүү түшиглэ. Өөрийн бүх замаар түүнийг таньж мэд. Тэр чиний замыг шулуун болгоно” Сургаалт үгс 3:5,6