Бурхантай хэрхэн хамт алхах вэ?

“Та миний Бурхан учраас Тааллыг тань гүйцэлдүүлэхийг надад заагаач. Сайн Сүнс тань намайг Тэгш газарт удирдана” (Дуулал 143:10)