Бидний өөртөө зохиосон Бурхан гэгдэгч

“Би БУРХАН Эзэний хүчит үйлстэй ирнэ. Би Таны зөвт байдлыг. Зөвхөн Таныг магтмуй.” Дуулал 71:16