Таны хаа явж байгааг Бурхан мэддэг үү?

“Гэвч энэ нь тонуулж, дээрэмдүүлсэн ард түмэн. Тэд бүгд нүхэнд хүлэгдэж, хорионы гэрүүдэд нууцлагджээ. Тэд олз болсонд тэднийг хэн ч чөлөөлөхгүй. Тэд дээрэмдүүлсэн ч “Буцааж өг” гэж хэн ч хэлэхгүй.” Исаиа 44:22