Сайнгүй байгаа харилцаагаа цэгцлэхүй

“Дараа нь Петр ирж, Түүнд ‘Эзэн, ах дүү маань миний эсрэг нүгэл үйлдэхэд би хэдэн удаа уучлах вэ? Долоон удаа юу?’ гэв” Матай 18:21