Өнгөрсөн амьдралын бүтэлгүйтлээсээ чөлөөлөгдөхүй

“Иймд эдүгээ Христ Есүс дор байгаа хүмүүст ямар ч ял үгүй.” Ром 8:1