Тэр таныг хүлээж байна

 “Миний Эцэгийн гэрт орон байр олон бий. ... Би та нарт орон байр бэлдэхээр явна. Би явж, та нарт орон байр бэлдчихвэл, дахин ирж, та нарыг Өөртөө авна. Би хаана байна, та нар мөн тэнд байх болно” (Иохан 14:2,3)