Илчлэл 4:1-5

Өнөөдрийн хичээлээрээ бид хамтдаа Илчлэл номын 4-р бүлгээс үзэх болно. Өнгөрсөн хичээлүүдээрээ буюу Илчлэл номын 2-3-р бүлэг дээр гарч буй 7 чуулганаар дамжуулан бид чуулганы түүхийг үзсэн. Сонирхолтой нь 4-р бүлгээс эхлээд Илчлэл номын үлдсэн хэсэгт чуулганы талаар огт дурддаггүй.