Үнсэн дунд сууж Бурхантай мэтгэлцсэн нэгэн: ИОВ

Бидний өнөөдөр үзэх түүх бол нэгэн эхнэр нөхөр хоёрт тохиолдсон аймшигтай зовлон бэрхшээлийн тухай юм. Хуучин гэрээний Иов ном бол Библийн хамгийн эртний бичээсүүдийн нэг. Иов номон дээрх түүх бидэнд Бурханы хэмжээлшгүй эрх мэдлийн тухай болон Тэр Өөрийн хүмүүсийг нэрээр нь мэддэг болохыг харуулдаг. Бидний өнөөдрийн үзэх түүхийг өгүүлэгч нэгэн бол Иов өөрөө юм. Тэрээр өөрийн амьдралд тохиолдсон аймшигтай бөгөөд гайхамшигтай үйл явдлын тухай өгүүлэх болно.