Робертсон Мак Квилкин болон хайр

“Нөхрүүд ээ, Христ чуулганыг хайрлаад түүний төлөө Өөрийгөө өгсний адил эхнэрүүдээ хайрла.” Ефес 5:25