Тойруу зам ч гэсэн зам мөн

“‘Учир нь Миний бодол санаа та нарын бодол санаа шиг биш. Миний зам ч та нарын замаас өөр’ гэж ЭЗЭН айлдаж байна.” Исаиа 55:8